Artikler og publikasjoner

Cerebrale synsproblemer Noen ganger ser de som MC2000

En artikkel som handler om synsproblemer, hvordan ungdommer beskriver sitt eget syn, og hva disse ungdommene sier om det å bli sett, hørt og tatt på alvor av mennesker de møter.

Et forbedret syn, grunnlag for motorisk, språklig og sosial utvikling

Sammen med Gunvor Wilhelmsen skrev jeg en artikkel i Spesialpedagogikk. En jente i førskolealder mistet synet delvis etter sykdom som lite barn. Artikkelen handler om et treningsprogram, som ga henne synet tilbake. Den tar også opp hvordan det å få bedre syn, virket positivt på motorikk, språk og sosial utvikling. Viktig og nyskapende spesialpedagogisk kunnskap, som kan være helt avgjørende for å hjelpe barn med cerebrale synsskader.

Fom norsk versjon

Norsk versjon av hefte om felles oppmerksomhet mellom små blinde barn og den voksne omsorgsgiver.

Kunnskap som gjelder små blinde barn er svært viktig for dem det gjelder, samtidig er det få barn som blir født blinde i året i Norge, så dette gjelder et lite antall. Jeg vil hevde at kompetanse fra prosjektet, «FOM – felles oppmerksomhet», har et bredere nedslagsfelt. Med min spesialpedagogiske erfaring fra barn med andre typer funksjonshemning, ser jeg kunnskapen fra FOM, som en tydeliggjøring, som et klart eksempel på hvor viktig samspill og felles oppmerksomhet er i spesialpedagogisk arbeid.

FOM, Shared Attention, Huseby and Tambartun resource Centre

Hva skjer med kommunikasjonen når barnet ikke ser? Felles oppmerksomhet mellom barn og de voksne er viktig. Dette prosjektet undersøkte videoklipp hvor voksne kommuniserer med små barn. Gode eksempler på felles oppmerksomhet mellom den voksne og barnet er trukket fram – heftet kommer med tips til hvordan man kan tilrettelegge kommunikasjonen for best mulig resultat.

Forebygging av mobbing, Mette Cyvin og Julie Nielsen

Beskrivelse av et tverrkommunalt arbeid med å utarbeide en plan til forebygging av mobbing.

Hjertet må være med. Sosialt samspill i en klasse hvor det går en sterkt svaksynt elev

Når barnet er svaksynt, kan det sosiale samspillet bli vanskeligere. En sterkt svaksynt elev ser ikke alltid hva de andre barna leker med, og det kan være vanskelig å komme inn i leken. Hva kan de voksne gjøre for å hjelpe?

Artikkelen Sakkyndighet i et inkluderingsperspektiv

Et utviklingsarbeid med økt inkludering og systemfokus som mål ble gjennomført i PP-tjenesten i fem Agder-kommuner. Gjennom systematisk arbeid var det et mål å endre praksis i retning av økt inkluderingsfokus i PP-tjenestens sakkyndighetsarbeid.